Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Love, der er relevante for folkeoplysningen

Vi bringer her en oversigt over love, der er relevante for folkeoplysningen. Hver overskrift er et link direkte til den pågældende tekst.
For hver lov angives først den seneste officielt sammenskrevne tekst. Det efterfølges af de ændringer og tilføjelser, der er vedtaget senere.

Oversigten vil løbende blive opdateret. Vi modtager gerne tips og ideer til andre relevante love eller om ændringer, vi ikke har bemærket. Send en mail til mv@dfs.dk.

Folkeoplysningsloven

Senest sammenskrevne version
Rød pilBekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Loven om frie kostskoler

Senest sammenskrevne version
Rød pilBekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

 
Produktionsskoleloven

Senest sammenskrevne version
Rød pilBekendtgørelse af lov om produktionsskoler


Realkompetenceloven

Senest sammenskrevne versioner
Rød pilLov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

Rød pilLov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)

Efterfølgende ændringer og tilføjelser
Rød pilBekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Rød pilBekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Rød pilBekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

FVU- og ordblindeundervisnings-loven

Senest sammenskrevne version
Rød pilBekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Tipsloven

Senest sammenskrevne version
Rød pilLov om spil (vedtaget 2010) - Loven skulle være trådt i kraft den 1. januar 2011, men EU-kommissionen har indledt en undersøgelse på grund af en klage om konkurrenceforvridning. Kommissionen venter, at undersøgelsen vil vare cirka halvandet år. SKAT meddeler, at udsættelsen ikke vil for konsekvenser for de beløb, der uddeles blandt andet til folkeoplysning.

Rød pilSpecialundervisning for voksne

Senest sammenskrevne version
Rød pilLov om specialundervisning for voksne (teknisk sammenskrivning)


Juni 2010