Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Læring bag murene

17. marts 2004

Nordisk Ministerråd har udgivet rapporten "Å lære bak murene - Utdannelse og kriminalomsorg i et livslangt læringsperspektiv", som er en kortlægning af undervisningen i nordiske fængsler.

Nordisk Råd vedtog i 1999 en anbefaling om fængselsundervisningen i et nordisk perspektiv. I september 2001 blev der nedsat en nordisk projektgruppe med repræsentanter fra kriminalforsorgs- og uddannelsesmyndigheder, som fik til opgave at udføre arbejdet. Undersøgelsen blev ledet af Fylkesmannen i Hordaland, Norge.

Formålet med projektet er at give en kort, overordnet og opdateret sammenlignende oversigt over fængselsundervisningen i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I tillæg er der også en kortfattet oversigt over situationen i Island og Grønland, på Færøerne og Åland.

Konklusioner
Undersøgelsen viser, at den nordiske fange har visse fællestræk. Han er omkring 30 år, oftest med ufuldstændig grundskoleuddannelse, dårligt forankret på arbejdsmarkedet og i mange tilfælde med misbrugsproblemer.

Hvis strafdømte skal have undervisning på linje med andre i samfundet, må retten til undervisning udtrykkes klart i loven. Eksisterende fængselsundervisning og udvikling af fængselsundervisningen må hele tiden relateres til det almindelige samfunds uddannelsessystem og til internationale anbefalinger og konventionser på området.

Rapporten peger på, at et godt samarbejde mellem kriminalforsorgen og de forskellige myndigheder er en vigtig forudsætning for at imødekomme de indsattes behov for læring, som ikke dækkes i dag. Fængselsundervisningen udgør kun en beskeden del af det, en fængselsplads koster. For samfundet vil det sandsynligvis kunne betale sig at øge satsningen på uddannelse i fængslerne. Desuden understreger rapporten, at det er vigtigt at satse på kriminalitetsforebyggende tiltag både i fængsel og i samfundet.