Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Offentlige ankenævn uden elektronisk åbenhed

12. januar 2005

Offentlige ankenævn er meget lukkede med hensyn til elektronisk åbenhed. Kun meget få offentlige ankenævn lægger oplysninger af væsentlig betydning for borgerne på deres hjemmeside. Det viser en analyse foretaget af DICAR – Center for Analytisk Journalistik.

Oplysningerne, Dicar har kigget langt efter på de fleste nævns hjemmesider, er af typen: afgørelser, eventuelle databaser, postlister, årsrapporter, mødedagsordener- og referater, IT-handlingsplaner samt kontaktoplysninger om sagsbehandlere og medlemmer af nævnene.

Hvis oplysninger som disse ikke findes på et ankenævns hjemmeside, er det reelt umuligt for borgerne og offentligheden at skaffe sig overblik over nævnets sagsbehandling og over, hvilke kriterier der lægges vægt på, når der træffes afgørelser. Det er dermed umuligt at gennemskue borgernes retsstilling på centrale områder.

Dicar har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udregnet den elektroniske åbenhed for 76 offentlige og private ankenævn, og her viser de offentlige nævn sig i gennemsnit langt mere lukkede end de private.

I snit scorer de offentlige klagenævn 28,9 point på åbenhedsbarometeret, mens de private scorer 41,5 point. En score på 100 point indikerer total åbenhed, mens en score på 0 point tyder på total elektronisk lukkethed.

Scoren for de offentlige ankenævn er bekymrende lav og indikerer, at debatten om elektronisk åbenhed endnu ikke er bragt på dagsordenen for offentlige ankenævn, til trods for at den i flere år har verseret på kommunalt niveau og indenfor statsadministrationen.

Offentlige råd og nævn er også tidligere i flere tilfælde blevet kritiserede for at være for lukkede. Dette er specielt et problem, hvis der er tale om nævn, som træffer afgørelser i klagesager, fordi de har en domstolslignende status. Der bør være fri adgang til denne type nævns afgørelser, fordi de fastlægger retspraksis for borgerne inden for et afgrænset område. Afgørelserne kan derfor fungere som en rettesnor for fremtidige afgørelser for borgerne, hvorfor der ideelt set bør være udvidet åbenhed omkring netop disse oplysninger.

DICAR’s rapport, udregningen af åbenhed for ankenævn samt en database med klageinstanser kan findes på:
Rød Pil http://www.dicar.dk/rn/index.htm

Yderligere oplysninger: Direktør Nils Mulvad, Dicar: tlf: 89440492 eller 51504808