Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DFS-indflydelse på EU-politik

31. oktober 2006

EU har fået en bredere opfattelse af livslang læring og har droppet krav om brugerbetaling efter forslag fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Det fremgår af en netop udsendt Meddelelse fra EU-kommissionen med titlen ”Voksen læring: Det er aldrig for sent at lære”.

Kommissionen offentliggjorde teksten den 23. oktober. Inden havde teksten været til høring i medlemslandene. DFS deltog i det panel, som formulerede Danmarks kommentarer til udkastet. Som led i dette arbejde formulerede DFS sine egne bemærkninger.

Alle former for læring
For DFS var det vigtigt at sikre, at EU ikke arbejder efter en for snæver opfattelse af, hvad der er læring og uddannelse. Derfor var DFS ikke tilfreds med udkastets definition af livslang læring: ”systematisk læring gennemført af voksne, der vender tilbage til læring efter at have forladt den oprindelige uddannelse og træning.”
I kommentaren skrev DFS, at definition kan ”…læses som om læring kun finder sted i forbindelse med systematisk organiseret undervisning. Det kan være i modstrid med, at livslang læring omfatter ”non-formal and informal” læring.”
Denne ændring indgik i det samlede danske høringssvar, og i den endelige Meddelelse fra Kommissionen er ”systematisk læring” blevet erstattet med ”alle former for læring”.

Brugerbetaling
Udkastet fastslog også, at ”på grund af det betydelige private udbytte af voksen-læring skal med-finansiering være hovedreglen”. Hertil skrev DFS bl.a.:
”For de kortest uddannede er betaling for voksenlæring imidlertid ofte en stor barriere, idet de kortuddannede selv er mindre indstillede på at betale for læring og arbejdsgiverne investerer også i langt mindre grad i kortuddannedes efteruddannelse end hvad der gør sig gældende for andre grupper.
Det er i samfundenes interesse, at også de kortuddannede deltager i livslang læring, og der er derfor en klar samfundsinteresse i, at fritage i hvert fald denne gruppe for at medfinansiere læringsaktiviteter.”
Også denne indvending kom med i det danske høringssvar. Og citerede sætning er fjernet i den endelige Meddelelse.
Hvad er en EU-meddelelse?
EU kan ikke vedtage direktiver eller andre bindende beslutninger på uddannelsesområdet. Hver enkelt medlemsstat har det fulde ansvar for tilrettelæggelsen af undervisnings- og erhversuddannelsessystemerne og undervisningsforløbenes indhold. I stedet kan EU bl.a. udsende henstillinger og meddelelser.

Rød pilMere om EU og uddannelserne

Rød pilDFS’ høringssvar

Rød pilEU-Kommissionens endelige Meddelelse

Rød pilEAEA’s kommentar til Meddelelsen
European Association of Adult Education er en "non-profit NGO" med ca. 100 nationale, regionale og lokale medlemsorganisationer i 34 europæiske lande, som alle arbejder med ikke-kompetencegivende voksenuddannelse. DFS er medlem af EAEA.