Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nye uddannelsesprogrammer fra EU

25. marts 2004

EU-Kommissionen har netop lanceret et forslag om næste generation af europæiske uddannelsesprogrammer.

Forslaget indebærer at de nuværende uddannelsesprogrammer Sokrates og Leonardo samles til ét integreret uddannelsesprogram for mobilitet og samarbejde inden for livslang læring. Programmet vil omfatte alle uddannelsessektorer og læringsmiljøer, og det skal fungere i perioden 2007-2013.

Det foreslås samtidig at etablere et nyt Tempus program som dækker uddannelsessamarbejde og mobilitet mellem EU-lande og naboregioner. Det nye Tempus program vil ligeledes omfatte alle uddannelsessektorer.

Endelig vil det nye Eramus Mundus program, som understøtter udviklingen af fælleseuropæiske masterprogrammer, fortsætte uændret.

Uddannelsespoitiske processer
Baggrunden for de nye programmer er at man på europæisk niveau i dag drøfter uddannelse på en måde der ikke er set tidligere. Det understreges ganske vist i Kommissionens forslag at uddannelse er et national ansvarsområde, men det er trods alt en kendsgerning at EU landene indenfor de seneste 3-4 år har igangsat en række fælles europæiske uddannelsespolitiske initiativer og udviklingsprocesser, oftest opkaldt efter den europæiske by som har været vært for det topmøde hvor beslutningen er truffet.

  • Den vigtigste er Lissabon-processen, hvor EU landene satte et ambitiøst mål om at skabe den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden i 2010 og hvor uddannelse blev udpeget som én af hovedindsatsområderne for at nå målet.
  • I kølvandet på Lissabon-processen har man igangsat den såkaldte målsætningsproces, hvor landene for første gang er blevet enige om at sætte en række fælles mål for udviklingen af de nationale uddannelsessystemer.
  • Parallelt med denne udvikling startede undervisningsministrene i 1999 Bologna-processen, som peger på behovet for at de videregående uddannelser skal udvikle en mere gennemsigtig og ensartet struktur og understøtte meritoverførsel og anerkendelse.
  • Endelig har vi i Danmark haft fornøjelsen af at lægge navn til en proces der sætter fokus på udviklingen af erhvervsuddannelser på et europæisk niveau, Københavner-processen.

Fire søjler
Den kommende generation af uddannelsesprogrammer skal understøtte disse processer, og Kommissionen lægger op til en væsentlig forøget bevillingsramme til programmerne.
De nuværende programmer og aktioner vil i et vist omfang blive videreført. Der foreslås fire sektorprogramsøjler, nemlig Erasmus for det videregående område, Leonardo for erhvervsuddannelsesområdet, Comenius for grundskole/gymnasieområdet, og Grundtvig for voksenuddannelsesområdet.

Disse programsøjler vil fremover støtte netværk, projektsamarbejde og mobilitet. Især mobilitetsdelen skal styrkes væsentligt i omfang, op til en tredobling af det nuværende niveau.
Hertil kommer en tværgående programdel der primært skal støtte projekter af  policy-karakter som ligger i forlængelse af de førnævnte processer, og desuden projekter om sprog- og e-learning samt formidling og spredning af resultater.

Endelig vil der være en programdel under navnet Jean Monnet som giver tilskud til institutioner og organisationer der har særlig fokus på den europæiske dimension.

Mindre bureaukrati
Det understreges i forslaget at det kommende sæt programmer skal være væsentlig mindre bureaukratiske for brugerne. Kommissionen har loyalt refereret evalueringer af de nuværende programmer samt indkomne høringssvar fra brugere der alle peger på behovet for at forenkle og forkorte sagsgange og administration. Kommissionen understreger endvidere behovet for at decentralisere størstedelen af programmet til de nationale kontorer. 

Man kan jo så håbe på at den gode vilje kan omsættes i konkrete beslutninger der understøtter disse forenklings- og decentraliseringsønsker.

Kommissionen har signaleret at der er tale om et forslag, og at man er åben for kommentarer og synspunkter forud for præsentationen af det endelige beslutningsgrundlag til sommer. Cirius vil benytte lejligheden til at drøfte forslaget med de relevante sektorudvalg, og opsamle tilkendegivelser og anbefalinger herfra og fremsende til Kommissionen.

Rød PilSe Kommissionens forslag i fuld længde på http://europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html

 Kilde: Cirius