Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Svensk folkeoplysning 2010

25. juni 2004

Samrådets svenske søsterorganisation, Folkbildningsrådet, har sammen med folkehøjskolerne, studieförbund, länsbildningsförbund og forskere udarbejdet et samlet dokument om folkeoplysningens fremtidige rolle og opgaver.

Folkbildningsrådet overdrog i slutningen af marts dokumentet Folkbildningens Framsyn - Folkbildningen lyfter blicken inför 2010-talet til Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, og udsendte i den sammenhæng følgende pressemeddelelse:

Folkbildningens Framsyn - Folkbildningen lyfter blicken inför 2010-talet

Onsdagen de 31 mars överlämnade Folkbildningsrådet Folkbildningens Framsyn till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.

2002 gav regeringen Folkbildningsrådet i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer och med stor öppenhet, utarbeta ett samlat dokument om folkbildningens framtida roll och uppgifter. Uppdraget skulle redovisas till regeringen före sista mars 2004.Folkbildningens Framsyn presenterar en samlad bild av folkbildningens roll och uppgifter inför 2010-talet. Grunden för framsynsdokumentet är ett omfattande rådslagsarbete i studieförbund och folkhögskolor över hela landet, ett arbete som har utmärkts av stort intresse och engagemang.
Totalt har 117 lokala rådslag med 7-8 000 deltagare genomförts.

Framsynen presenterar bland annat följande slutsatser och mål för den framtida folkbildningen:
Utveckling och förnyelse av demokratin är ett överordnat uppdrag för svensk folkbildning. Folkbildningen ska stimulera till ökat demokratiskt engagemang i samhället.
Aktiva insatser för ökad jämställdhet i samhället är en grundläggande demokratisk fråga och ska därför ha högsta prioritet.
Folkbildningen ska vara en möjlighet för alla människor, med en klar ambition att motverka diskriminering och klyftor i fråga om utbildning, genus, sexuell läggning, religion, etnicitet och mellan generationer. Folkbildningen ska göra det möjligt för människor att växa som individer och påverka samhället.
Invandrarnas organisationer och nya sociala rörelser som växer fram i det mångkulturella samhällets spår, måste få en starkare roll i folkbildningens organisationer och verksamhet.

-Det måste skapas goda villkor för folkbildningsarbetet i Sverige i en tid av snabba samhällsförändringar nu när behovet av folkbildningens insatser är större än kanske någonsin, säger Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet.

-Kunskapssamhällets utveckling minskar inte behovet av folkbildning, tvärtom så ökar det hela tiden, menar Anders Ljunggren. Behovet av att bryta sina tankar mot andras, i till exempel en studiecirkel, ökar ju mer information och kunskap man skaffar sig.

Folkbildningen har stor erfarenhet av verksamhet med unga deltagare, och bör få möjlighet att genomföra gymnasieutbildning för unga, på samma sätt som är möjligt inom vuxenutbildningen.
Verksamheten i studieförbund och folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna.
Folkhögskolor och studieförbund ska vara självklara mötesplatser och drivkrafter i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras.

- Folkbildningens Framsyn är ett viktigt dokument. Det visar att folkbildningen intar en offensiv roll i det framtida samhällsbygget, understryker Anders Ljunggren.