Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Direktør for det nye Cirius

3. september 2004

På baggrund af regeringens redegørelse (R nr. 14) om styrket internationalisering af uddannelserne etableres CIRIUS med virkning fra den 1. januar 2005 som en ny statslig forvaltningsenhed for mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde under Undervisningsministeriet ved en sammenlægning af det nuværende Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter (Cirius) og Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU).

Stillingen som direktør for centeret opslås under forbehold for Finanslovens vedtagelse. Direktøren vil få det daglige ledelsesmæssige ansvar for forvaltningsenheden, der ved etableringen pr. 1. januar 2005 består af ca. 60 medarbejdere, herunder forventeligt tre kontorchefer og et forventet driftsbudget på knap 40 mio. kr.

Direktøren for CIRIUS vil have reference til Undervisningsministeriets departementschef og skal indgå i et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet, andre ministerier og øvrige relevante parter i uddannelsesverdenen. I tilknytning til forvaltningsenheden etableres en rådgivende struktur i form
af en rådgivende bestyrelse.

CIRIUS's arbejdsopgaver
Direktøren vil få ansvar for forvaltningsopgaver i forbindelse med
· vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser
· administration af EU-uddannelsesprogrammer og andre multilaterale og bilaterale uddannelsesprogrammer
· formidling af information og viden om danske og udenlandske uddannelser og institutioner, herunder bidrag til den europæiske database EURYDICE og andre bidrag til internationale databaser
· fremme af uddannelsernes gensidige anerkendelse og gennemsigtighed (transparens)
· legalisering af danske uddannelsesbeviser
· daglig ledelse af den statslige internationale uddannelsesforvaltning, herunder strategisk planlægning og udvikling af opgaver og aktiviteter samt etablering af rådgivningsstrukturen
· forvaltningens økonomi, der er sammensat af statslige bevillinger og kontraktopgaver for EU, herunder det overordnede ansvar for bevillinger som udspringer af internationale forvaltningsopgaver
· deltagelse i relevante samarbejdefora med ministeriet, andre myndigheder, organisationer mv. samt i internationale netværk
· evt. yderligere forvaltningsopgaver bl.a. i forbindelse med opfølgning på regeringens internationaliseringsredegørelse.

Kvalifikationer
Til varetagelse af direktørstillingen kræves
· erfaring i ledelse og organisation samt erfaring med dansk deltagelse i internationalt uddannelsessamarbejde
· viden og erfaring med uddannelsesinstitutionernes og arbejdsmarkedets funktionsmåde
· relevant akademisk uddannelse med evne til kommunikation, formidling og forhandling på dansk og engelsk, hvor kendskab til fransk/tysk/spansk mv. også vil være en fordel
· forvaltningsmæssig kompetence, visioner og helhedssyn på ressortområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en tjenestemandsstilling, der søges klassificeret i lønramme 38 med topcheftillæg og personligt tillæg og ønskes besat på åremål i 6 år. Lønnen vil udgøre ca. 710.000 kr., hvortil yderligere kommer et åremålstillæg efter forhandling med vedkommende faglige organisation. Særlige pensionsmæssige vilkår efter åremålsreglerne i Lov om tjenestemandspension.

Ansættelsen vil ske på tjenestemandsvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er overenskomstansat.

Ansættelsesområdet er ved åremålsansættelse CIRIUS.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Henrik Nepper-Christensen, tlf. direkte 3392 5004.

Ansøgning
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgningen stiles til Dronningen og sendes til Undervisningsministeriet, Sekretariatskontoret, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, hvor den skal være modtaget senest fredag den 1. oktober 2004, kl. 12.00.