Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ulla Tørnæs om de 26 millioner til handicappede

12. juni 2003

Spm. nr. S 3348 til undervisningsministeren (19/5 03) af: 

Carsten Hansen (S):
»Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen agter at sikre, at midlerne - de 26 mio. kr., der er bevilget i finansloven 2003, til styrkelse af fysisk og rummelig tilgængelighed for handicappede i forbindelse med folkeoplysningen - bliver brugt efter formålet i finansloven?«

Begrundelse
I år er det som bekendt internationalt handicapår, og det er derfor med nogen undren, at regeringen indtil videre har ladt de 26 mio. kr. til styrkelse af fysisk og rummelig tilgængelighed for handicappede ligge ubrugt hen i Socialministeriet. Det er en skandale, at pengene endnu ikke er kommet de handicappede til gode. Oprindeligt solgte regeringen midlerne som en redning for handicappedes mulighed til at følge aftenskoleforløb, men nu viser det sig, at pengene bare samler støv i Socialministeriet. Da der er tale om en etårig bevilling, kunne man jo frygte, at regeringens manglende aktivitet i forhold til at få pengene brugt til gavn for de handicappede bunder i ønsket om, at de 26 mio. kr. i stedet skal dække et af de mange huller i finansieringen af regeringens skattestop.

Svar (10/6 03)

Undervisningsministeren (Ulla Tørnæs):
Som det fremgår af den skriftlige begrundelse for spørgsmålet, er spørgeren vidende om, at udmøntningen af finanslovsaftalens 26 mio. kr. i 2003 til øget tilgængelighed for handicappede, herunder f.eks. genopretning af tilskud til handicappedes aftenskoleundervisning, er placeret i Socialministeriet.

Jeg har derfor fra Socialministeriet indhentet følgende bidrag til besvarelsen:

»Socialministeriet kan oplyse, at der på finanslovens § 35.11.02 er afsat en reserve til indsats for svage grupper. Ifølge finansloven skal »midlerne i 2003 udmøntes ved aktstykke efter drøftelse mellem regeringen og Dansk Folkeparti til særlige sociale formål samt til øget tilgængelighed for handicappede, herunder for eksempel til genopretning af handicappedes aftenskoleundervisning«.

Socialministeren fører i disse dage forhandlinger med Dansk Folkeparti om udmøntningen af midlerne.

Det er et fælles ønske, at de 26 mio. kr. bruges i overensstemmelse med det formål, der står i finansloven. Det skal i den forbindelse fremhæves, at handicappedes aftenskoleundervisning alene er nævnt som eksempel, og at det naturligvis beror på en konkret forhandling, om pengene kommer til at gå hertil. Indtrykket fra de igangværende forhandlinger er dog, at det er sandsynligt, at pengene vil blive udmøntet til glæde for handicappede aftenskoledeltagere.

Det forventes, at forhandlingerne snart kan afsluttes.«

Jeg gør i øvrigt opmærksom på, at De Samvirkende Invalideorganisationer i brev af 22. maj 2003 til bl.a. Undervisningsministeriet har peget på muligheden af at anvende midlerne på folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, hvorefter der ydes tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Jeg citerer fra brevet: »Der kunne fint være behov for at få sat egenbetalingen ned, men et område, hvor de 26 millioner for alvor kan blive vel anvendt til fordel for mennesker med handicap, er i den pulje, som bliver afsat efter folkeoplysningslovens § 44, stk. 2.«

Jeg ser meget positivt på denne mulighed og har derfor rettet henvendelse til Dansk Folkeparti herom.